Nieuwsoverzicht 2010

Oktober 2010


Consulteer uw werkloosheidsdossier van de HVW via internet

29/10/2010Logo HVW

Om zijn gebruikers nog beter van dienst te zijn lanceert de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen voor Werknemers (HVW) de internettoepassing "Mijn HVW-dossier".

Sinds 18 oktober 2010 kan elke sociaal verzekerde zijn werkloosheidsdossier online inkijken. Deze toepassing geeft een overzicht van de ontvangen uitkeringen. Het detail en de attesten per uitkering zijn online te raadplegen. Om toegang te krijgen tot deze dienst moet je in het bezit zijn van een elektronische identiteitskaart en een identiteitskaartlezer.

Bekijk de toepassing "Mijn HVW-dossier"naar boven

November 2010: sluitingsdagen FOD Sociale Zekerheid

27/10/2010FOD Sociale Zekerheid

De FOD Sociale Zekerheid alsook het Contact Center van de Directie-generaal Personen met een Handicap als de medische dienst zullen gesloten zijn op volgende dagen in november 2010 :

  • maandag 1 november (Allerheiligen)
  • dinsdag 2 november (Allerzielen)
  • donderdag 11 november (Wapenstilstand)
  • vrijdag 12 november (Brugdag)
  • maandag 15 november (Feest van de Koning)naar boven

Studiedag over de prestatie-audit in de Federale Overheid

27/10/2010FOD Sociale Zekerheid

Op vrijdag 29 oktober 2010 organiseert het Instituut voor de Overheid een Studiedag rond de prestatie-audit van de Federale Overheid, in Brussel (Paleis der Academiën, Hertogstraat 1). Iedereen met interesse voor audit en controle op federaal vlak is welkom.

Het doel van deze dag is het evalueren van het verleden, heden en de toekomst van het prestatieauditgebeuren in federaal België. Daarbij stelt men zich onder andere vragen zoals op welke uitdagingen moet worden ingespeeld, welke lessen kunnen we leren uit de voorbije jaren, of welke rol moet het federaal auditcomité in de toekomst gaan spelen. In de namiddag vindt er een panelgesprek plaats, met onder andere Dhr. Jo De Cock, Administrateur-generaal van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV). Inge Vervotte, Minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven bij de regering van lopende zaken, zal de slottoespraak verzorgen.

Voor personen uit de publieke sector die willen deelnemen zijn de kosten €150, voor personen uit de private sector kost deze studiedag €250, omdat deze studiedag in de eerste plaats voor ambtenaren bedoeld is.

naar boven

De POD MI en het Gemeenschappelijk Daklozenfront publiceren de “Gids voor daklozen”

26/10/2010POD

Het Gemeenschappelijk Daklozenfront en de POD (Programmatorische Overheidsdienst) Maatschappelijke Integratie publiceren sinds enkele jaren een daklozengids die niet alleen bestemd is voor daklozen, maar ook voor personen die in bestaansonzekerheid verkeren.

Nog meer dan anders is dakloosheid een centraal Europees aandachtspunt. Ter herinnering: 2010 is het Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting, en hulp voor daklozen en de strijd tegen discriminatie op het vlak van huisvesting zijn één van de prioriteiten van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie, wat misschien verklaart waarom de laatste editie zeer snel uitgeput was.

Deze gids, die de sinds 1 oktober 2010 geldende maatregelen bevat, beantwoordt zowel de vragen van daklozen als van personen die in bestaansonzekerheid verkeren, en is – nog meer dan de vorige jaren – gebaseerd op de ervaringen van daklozen. U komt bijvoorbeeld te weten wie de wetgeving als dakloze beschouwt, welke rechten daklozen hebben, aan welke voorwaarden moet worden voldaan om het leefloon te genieten, hoe dringende medische hulp kan worden verkregen, hoe een referentieadres kan worden bekomen,… en u vindt daarin ook de verschillende contactgegevens van daklozenverenigingen. Deze gids kan gratis verkregen worden bij OCMW’s, politiebureaus, de POD Maatschappelijke Integratie… of door het te downloaden op onderstaande link.

Gids voor daklozen (.pdf)

naar boven

FOD Sociale Zekerheid neemt deel aan Nationale Thuiswerkdag op 28/10

26/10/2010Logo Nationale thuiswerkdag

Op donderdag 28 oktober neemt de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid deel aan de eerste editie van de Nationale Thuiswerkdag. Die dag zullen duizenden werknemers van thuis uit werken, en daarmee bijdragen aan het verbeteren van de balans werk-privé en de vermindering van de Co2-uitstoot.

Thuiswerken biedt voordelen voor zowel de werkgever, de werknemer als voor ons milieu. Voorbeelden hiervan zijn dat je minder lang moet pendelen waardoor je een beter evenwicht opbouwt tussen werk en privé. De werkgever toont vertrouwen in zijn medewerkers en verbruikt minder energie, omdat hij minder kantoorruimte nodig heeft. Minder auto's betekent dat de wegen veiliger worden, dat er minder CO2-uitstoot is wat goed is voor het milieu. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk organisaties deelnemen aan deze Nationale Thuiswerkdag. Alleen zo bekomt men significante productiviteits- en milieuwinsten.

De FOD Sociale Zekerheid is een voorbeeld van best practice voor telewerk. 69% van de werknemers werken 1 of 2 dagen in te week van thuis uit. Bijzonder is dat zij ook het eerste Contact Center in België hebben dat van thuis uit kan werken.

naar boven

Aantal arbeidsongevallen in dalende lijn

20/10/2010Logo Fonds voor Arbeidsongevallen

Het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) heeft zijn statistisch jaarverslag 2009 gepubliceerd over de arbeidsongevallen in de privésector. In 2009 registreerde het Fonds 145.546 ongevallen op de arbeidsplaats in de privésector. Dat zijn er 11,9 % minder dan in 2008.

Deze relatief sterke daling is niet enkel te danken aan de preventieacties van de verschillende actoren in het kader van de nationale strategie 2008-2012, aangezien de resultaten hiervan vooral op lange termijn zichtbaar zullen zijn. Het heeft ook te maken met de economische crisis en de daling van het aantal gewerkte uren in sectoren waar het risico op arbeidsongevallen groot is. Maar ook de crisis biedt geen volledige verklaring: het aantal ongevallen daalt immers sterker dan de werkgelegenheid.

In de gezondheidssector en de sector maatschappelijk werk, waar in tegenstelling tot de andere sectoren de populatie toenam, is het aantal arbeidsongevallen nog meer gestegen.

naar boven

Jaarverslag Fonds voor de beroepsziekten gepubliceerd

20/10/2010Logo Fonds voor de beroepsziekten

Het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ) heeft zijn jaarverslag 2009 gepubliceerd. Nieuw is dat er ook gegevens zijn opgenomen van het Asbestfonds, dat door het FBZ wordt beheerd.

Het FBZ keerde in 2009 aan 57.258 slachtoffers van een beroepsziekte een vergoeding voor blijvende arbeidsongeschiktheid uit. Er waren 5.428 (ex)-werknemers die een eerste aanvraag omwille van een beroepsziekte indienden, een cijfer dat in de lijn ligt van de afgelopen 5 jaar. Het gaat hoofdzakelijk om mannen (4.004) en de meerderheid is ouder dan 40 jaar. Opmerkelijk is dat er in 2009 slechts 1.565 aanvragen werden ingediend naar aanleiding van een overlijden ten gevolge van een beroepsziekte.

Ook de preventieve opdracht van het FBZ blijft belangrijk. Zo nam het fonds vorig jaar 30.075 positieve beslissingen om in te staan voor de terugbetaling van een vaccinatie tegen hepatitis. Er namen ook 631 mensen deel aan het programma van de FBZ over rugrevalidatie.

Download het jaarverslag 2009 van het FBZ

naar boven

8e Overheidscongres op 21 oktober bij de FOD Sociale Zekerheid

14/10/2010Logo 4 Instance

De 8e editie van het Overheidscongres (georganiseerd door 4Instance) zal op 21 oktober doorgaan in het Auditorium Pacheco van de Financietoren & in ExpoPolis.

Het is gewijd aan technologie ten dienste van een efficiënte openbare sector, niet alleen wat IT betreft, maar ook vanuit HR-, Managements- en Beleidsoogpunt. Tom Auwers, Directeur-generaal van de DG Beleidsondersteuning van de FOD (Federale Overheidsdienst) Sociale Zekerheid zal het thema "FPS (Federal Public Service) Social Security: a high performing administration?" bespreken. Verder neemt hij ook samen met andere sprekers deel aan een debat. De kosten om hieraan deel te nemen zijn €95. Inschrijven kan tot dinsdag 18 oktober 2010.

naar boven

Award voor Belgisch systeem voor fraudebestrijding in de gezondheidszorg

14/10/2010Logo Riziv

Het Europees netwerk tegen fraude en corruptie in de gezondheidszorg (EHFCN) heeft awards toegekend aan bijzondere projecten op vlak van fraude- en corruptiebestrijding. Ook Dr Bernard Hepp van het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) viel in de prijzen.

Het EHFCN kende de “EHFCN Excellence Awards 2010” toe aan de National Health Service of Scotland (NHSS) en dus ook aan Dr Bernard Hepp, leidend ambtenaar van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC) van het RIZIV.

Dr Bernard Hepp ontwikkelde een globaal en geïntegreerd systeem voor fraudebestrijding in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in België. Zijn systeem is gebaseerd op drie pijlers: informatie, controle en evaluatie, het “ICE-beleid”.

De DGEC publiceert ook brochures, zoals de infoboxen, om de zorgverleners te informeren over de correcte toepassing van de reglementering van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen en over de mogelijke tenlasteleggingen en sancties. Daarnaast werd een detectiesysteem opgezet tegen fraude in het geneesmiddelvoorschrift, de “Unieke barcode” (UBC).

naar boven

Laat je stem horen tegen mensenhandel

14/10/2010Logo Blue Heart

Op 18 oktober is het Europese dag van de mensenhandel. Deze problematiek is brandend actueel: naar schatting 2,4 miljoen mensen over de hele wereld zijn het slachtoffer van deze moderne vorm van slavernij.

Een blauw hartje staat internationaal symbool voor de strijd tegen mensenhandel en de solidariteit met de slachtoffers. Het VN-Bureau inzake Drugs en Criminaliteit (UNODC) lanceerde deze Blauwe Hart-campagne om mensenhandel onder de aandacht te brengen bij de publieke opinie en de beleidsmakers.

Draag het blauwe hart om je steun aan deze campagne te betuigen. Je kan dit logo op je facebookprofiel plaatsen, of op je website, op publicaties over deze thematiek,... De campagne is ook te volgen via YouTube en Twitter.

naar boven

POD MI organiseert campagne "Samen tegen armoede. Ik ook"

12/10/2010POD MI

Eind september startte de POD (Programmatorische Overheidsdienst) Maatschappelijke Integratie in samenwerking met de Verenigde OCMW's met de campagne "Samen tegen armoede. Ik ook".

De campagne kadert in het Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. Het is belangrijk dat we de krachten bundelen om armoede te bannen. Deze campagne wil de vooroordelen de wereld uit helpen en armoede uit de taboesfeer krijgen. Het kan iedereen overkomen, vlugger dan men denkt. Gedurende de maand oktober vinden heel wat activiteiten plaats over heel België.

Het zet ook de OCMW's en hun werking in de schijnwerpers. Deze staan niet alleen in voor financiële hulp, maar ook voor juridische of psychologische bijstand, gezondheidszorg, thuiszorg, opleidingen, enz. Het boegbeeld van de campagne is Miss België 2010, Cilou Annys. Naast haar zijn er ook 7 onbekende gezichten die de campagne ondersteunen.

naar boven

Wie heeft recht op een verwarmingstoelage?

11/10/2010POD MI

De Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebeleid, Philippe Courard, heeft maatregelen getroffen om tegemoet te komen aan de stijging van petroleumproducten. De levering moet tussen 1 januari en 31 december 2010 gebeuren.

Het gaat hierbij over facturen die betaald zijn voor verwarming van een woning: huisbrandolie, verwarmingspetroleum (type c) en bulkpropaangas. Het Sociaal Verwarmingsfonds komt voor maximum 1500 liter per stookseizoen en per gezin tussen. Voor personen die zich verwarmen met aan de pomp gekochte mazout of lamppetroleum voorziet het Fonds een forfaitaire tussenkomst van €210. Om hierop recht te hebben volstaat één aankoopbewijs.

Het aanvraagformulier moet binnen de 60 dagen na levering aan uw OCMW gestuurd worden. Bij dit formulier moet u een aantal documenten voegen, zoals een kopie van uw identiteiskaart of een kopie van de leveringsfactuur of -bon. Via de FOD (Federale Overheidsdienst) Financiën zal uw OCMW ook nagaan of u aan andere voorwaarden (zoals inkomensgrenzen) voldoet. Voor meer informatie kan je het Sociaal Verwarmingsfonds contacteren via het gratis nummer 0800/90.929.

naar boven

Provinciale Ontmoetingsdagen najaar 2010

07/10/2010FOD Sociale Zekerheid

De POD (Programmatorische Overheidsdienst) Maatschappelijke Integratie peilt tijdens zijn "Provinciale Ontmoetingsdagen" naar wat er leeft bij de OCMW's.

Ze stellen zelf enkele thema's voorop, zoals steun aan daklozen, de campagne van de verenigde OCMW's, de elektronische medische kaart of hun tevredenheidsenquête. Naast deze thema's bespreken ze ook de vragen, bedenkingen en opmerkingen van de OCMW's. Van begin september tot eind november vinden in alle Belgische Provincies Ontmoetingsdagen plaats.

Bekijk de data en locaties van de Provinciale Ontmoetingsdagen van de POD Maatschappelijke Integratie op zijn website

naar boven

Anticrisismaatregelen verlengd tot 31/12/2010

07/10/2010FOD Sociale Zekerheid

Op 15 september 2010 meldde Vice-Eerste minister en minister van Werk, Joëlle Milquet dat het kernkabinet akkoord ging om de anticrisismaatregelen tot 31 december 2010.

Sinds deze van kracht gingen in juli 2009 hebben ze voor zowel ondernemingen als voor werknemers hun doel bewezen. Indien de maatregelen er niet waren, zouden veel meer jobs verloren gegaan zijn. Structurele ontslagen werden op die manier vermeden.

De verschillende anticrisismaatregelen waren :

  • de crisisarbeidsduurverminderen per Collectieve Arbeidsovereenkomst;
  • maatregelen voor ondernemingen in moeilijkheden;
  • de herstructureringskaart voor werknemers van failliete ondernemingen;
  • de crisispremie.

Lees het persbericht van Vice-Eerste minister en minister van Werk Joëlle Milquet over de verlenging van de anticrisismaatregelen

naar boven

Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten publiceert jaarverslag 2009

01/10/2010RSZPPO

Het belangrijkste feit is zonder twijfel de nieuwe bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en de RSZPPO voor de periode 2010-2012.

Speerpunten daarin zijn het streven naar hogere kwaliteit, meer efficiëntie en het ontwikkelen van een modern “people management”.

Tweede feit is de aanzet, die in 2009 gegeven werd om na te denken hoe het verder moet met de financiering van de pensioenen van de statutaire ambtenaren van de lokale besturen.

Tenslotte moet in de toekomst verder gezocht worden naar samenwerkingsverbanden in een breder spectrum.

Samenwerking is geen bedreiging, maar een opportuniteit en de RSZPPO zal daar bijgevolg zeer actief naar op zoek gaan.

U kunt het jaarverslag lezen op de site van de RSZPPO (.pdf)

naar boven