Sociale Zekerheid in het kort

Hoeveel?

Hoe wordt de sociale zekerheid van werknemers gefinancierd?

In het werknemersstelsel moeten zowel de werknemers als de werkgevers bijdragen betalen aan de RSZ (Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid). Sinds 1 januari 1995 is er een globaal financieel beheer van kracht. De RSZ financiert de socialezekerheidstakken volgens hun thesauriebehoeften, en niet langer volgens vaste percentages.

Het stelsel voor arbeiders en dat voor werknemers verschillen. De jaarlijkse vakantie van bedienden wordt rechtstreeks door de werkgever betaald, terwijl die van arbeiders betaald wordt door een vakantiefonds gefinancierd met specifieke sociale bijdragen die de werkgever aan de RSZ betaalt. Die bijdragen bestaan uit een driemaandelijkse bijdrage van 6% berekend op het tot 108% verhoogde brutoloon, en een jaarlijkse bijdrage van 10,27% berekend op het eveneens tot 108% verhoogde brutoloon van het jaar voordien. De jaarlijkse vakantie valt niet onder het algemene beheer.

De volgende tabel geeft de bijdragepercentages van toepassing op 1 juli 2011 weer. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het aandeel van de werknemer en dat van de werkgever.

 

Sector

Werknemers-bijdrage (%)

Werkgevers-bijdrage (%)

Totaal (%)

1. Ziekte en invaliditeit

     

- geneeskundige verzorging

3,55

3,80

7,35

- invaliditeitsuitkeringen

1,15

2,35

3,50

2. Werkloosheid

0,87

1,46

2,33

3. Pensioenen

7,50

8,86

16,36

4. Kinderbijslag

0,00

7,00

7,00

5. Arbeidsongevallen

0,00

0,30

0,30

6. Beroepsziekten

0,00

1,00

1,00

Totaal (= globale bijdrage)

13,07

24,77

37,84

 

Vaak bestaat er onduidelijkheid over het brutoloon waarop u bijdragen moet betalen. Als loon moet worden begrepen: "elk voordeel in geld of in geld waardeerbaar dat de werkgever aan de werknemer toekent als tegenprestatie voor geleverde arbeid en waarop de werknemer wegens zijn dienstbetrekking rechtstreeks of onrechtstreeks recht heeft ten laste van zijn werkgever." Dat betekent dat ook commissielonen, premies, voordelen in natura, winstdeelnemingen, enz. als loon worden beschouwd en dat er dus ook bijdragen op moeten worden betaald.

De opgesomde bijdragen zijn niet de enige. Zo zijn de werkgevers ook nog een loonmatigingsbijdrage van 7,48% verschuldigd, een bijdrage voor het fonds voor sluiting van ondernemingen van 0,20% (voor ondernemingen met 1 tot 19 werknemers) of 0,23% (voor ondernemingen met 20 werknemers of meer), een bijdrage van 0,05% voor kinderopvang, een bijdrage van 0,10% voor risicogroepen en, voor bedrijven die 10 of meer werknemers tellen, een bijkomende bijdrage van 1,69%.